Công thức đòn bẩy kinh doanh là một cách để đánh giá mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh đến lợi nhuận của doanh nghiệp khi doanh thu thay đổi. Có ba loại đòn bẩy kinh doanh chính là:

Đòn bẩy hoạt động (Operating Leverage – OL) đo lường mức độ tác động của biến đổi doanh thu đến lợi nhuận trước lãi vay và thuế. Nó cho biết mức độ ảnh hưởng của cấu trúc chi phí kinh doanh đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Mức độ thay đổi của lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) khi doanh thu thay đổi 1%.

Công thức tính OL là:
OL = % thay đổi EBIT / % thay đổi doanh thu

Hoặc:

OL = (Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh / EBIT) x 100

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage – FL) đo lường mức độ tác động của biến đổi EBIT đến lợi nhuận sau thuế. Nó liên quan đến việc sử dụng vốn vay để tăng lợi nhuận cho chủ sở hữu. Mức độ thay đổi của lợi nhuận sau thuế (EAT) khi EBIT thay đổi 1%.

Công thức tính FL là:
FL = % thay đổi EAT / % thay đổi EBIT

Hoặc:

FL = (EBIT / EAT) x 100

Đòn bẩy tổng hợp (Combined Leverage – CL) kết hợp cả đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính. Nó đo lường mức độ tác động tổng hợp của biến đổi doanh thu đến lợi nhuận sau thuế. Mức độ thay đổi của EAT khi doanh thu thay đổi 1%.

Công thức tính CL là:
CL = % thay đổi EAT / % thay đổi doanh thu

Hoặc:

CL = OL x FL

Đòn bẩy kinh doanh có ý nghĩa quan trọng với các nhà quản trị doanh nghiệp, nó giúp các nhà quản trị thấy được mối quan hệ giữa thị trường và các yếu tố đầu ra. Đồng thời, nó cũng tiềm ẩn những rủi ro cho doanh nghiệp nếu không được sử dụng một cách khôn ngoan.

Ví dụ minh họa về các loại đòn bẩy kinh doanh. Bạn có thể xem bảng dưới đây:

Doanh nghiệp Doanh thu Chi phí cố định Chi phí biến đổi EBIT Lãi vay EAT OL FL CL
A 1000 400 400 200 50 150 2 1.3 2.6
B 1000 600 200 200 100 100 4 2 8
C 1000 200 600 200 150 50 1.3 4 5.2

Trong bảng trên, tôi đã giả sử rằng giá bán và chi phí biến đổi trên mỗi sản phẩm là không đổi cho tất cả các doanh nghiệp. Bạn có thể thấy rằng:

Doanh nghiệp A có OL = FL = CL = 2.6, nghĩa là khi doanh thu thay đổi 1%, EBIT và EAT sẽ thay đổi cùng mức là 2.6%. Đây là trường hợp hiếm gặp trong thực tế.
Doanh nghiệp B có OL > FL > CL, nghĩa là khi doanh thu thay đổi 1%, EBIT sẽ thay đổi nhiều hơn EAT. Đây là trường hợp doanh nghiệp có chi phí cố định cao và lãi vay thấp.
Doanh nghiệp C có OL < FL < CL, nghĩa là khi doanh thu thay đổi 1%, EBIT sẽ thay đổi ít hơn EAT. Đây là trường hợp doanh nghiệp có chi phí cố định thấp và lãi vay cao.

ta có các thông tin về doanh thu, chi phí cố định, chi phí biến đổi, EBIT (lợi nhuận trước lãi vay và thuế), lãi vay, EAT (lợi nhuận sau thuế), cùng với các chỉ số đòn bẩy kinh doanh (OL, FL, CL). Dưới đây là phân tích và giải thích các giá trị:

 • Đơn vị A:

  • OL = 2: Khi doanh thu tăng 1%, EBIT tăng 2%, và EAT tăng 2.6%. Đây là một trường hợp đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính đều như nhau.
  • FL = 1.3: Khi EBIT tăng 1%, EAT tăng 1.3%. Đây là mức tăng nhỏ hơn so với đòn bẩy hoạt động, cho thấy doanh nghiệp không sử dụng quá nhiều vốn vay.
  • CL = 2.6: Khi doanh thu tăng 1%, EAT tăng 2.6%. Đây là trường hợp tổng hợp của đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.
 • Đơn vị B:

  • OL = 4: Khi doanh thu tăng 1%, EBIT tăng 4%, và EAT tăng 2%. Đây là một trường hợp đòn bẩy hoạt động cao, cho thấy doanh nghiệp có chi phí cố định cao.
  • FL = 2: Khi EBIT tăng 1%, EAT tăng 2%. Đây là mức tăng cao hơn so với đòn bẩy hoạt động, cho thấy doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn vay để tăng lợi nhuận.
  • CL = 8: Khi doanh thu tăng 1%, EAT tăng 8%. Đây là trường hợp tổng hợp của đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.
 • Đơn vị C:

  • OL = 1.3: Khi doanh thu tăng 1%, EBIT tăng 1.3%, và EAT tăng 1.3%. Đây là một trường hợp đòn bẩy hoạt động thấp, cho thấy doanh nghiệp có chi phí cố định thấp.
  • FL = 4: Khi EBIT tăng 1%, EAT tăng 4%. Đây là mức tăng lợi nhuận sau thuế (EAT) cao hơn so với đòn bẩy hoạt động, cho thấy doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn vay để tăng lợi nhuận. Khi lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng, doanh nghiệp tận dụng vốn vay để có mức tăng lợi nhuận sau thuế (EAT) lớn hơn.

  • CL = 5.2: Khi doanh thu tăng 1%, lợi nhuận sau thuế (EAT) tăng 5.2%. Đây là trường hợp tổng hợp của đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính. Điều này cho thấy doanh nghiệp có mức độ ảnh hưởng cao của doanh thu lên lợi nhuận sau thuế, tức là doanh nghiệp sử dụng cả hai yếu tố đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính để tăng lợi nhuận.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Điểm hoà vốn là gì? Ý nghĩa của điểm hoà vốn trong kinh doanh

Điểm hoà vốn là kết quả của quá trình tính toán lợi nhuận hoặc lỗ [...]

Gọi zalo
0937594628