Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản trị. Định phí là những chi phí cố định trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, không thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi. Định phí có thể được chia thành hai loại: định phí bắt buộc và định phí tùy ý. Định phí bắt buộc là những chi phí không thể biến mất cho dù mức độ hoạt động của doanh nghiệp có xuống rất thấp, thậm chí không hoạt động. Định phí tùy ý là những chi phí có thể được thay đổi nhanh chóng thông qua các quyết định của ban lãnh đạo.

Có nhiều cách để tính định phí, nhưng một cách phổ biến là sử dụng công thức sau:

y là tổng chi phí
b là tổng định phí
x là mức độ hoạt động

Ví dụ, một doanh nghiệp có tổng chi phí là 100 triệu đồng khi sản xuất 10.000 sản phẩm và tổng chi phí là 120 triệu đồng khi sản xuất 15.000 sản phẩm. Ta có thể tính được tổng định phí bằng cách giải hệ phương trình sau:

100 = b + ax (với x = 10.000)
120 = b + ax (với x = 15.000)

Từ hệ phương trình trên, ta suy ra được b = 40 (triệu đồng) và a = 0,004 (triệu đồng/sản phẩm). Do đó, công thức tính chi phí của doanh nghiệp này là y = 40 + 0,004x.

Đây là cách giải hệ phương trình này:

100 = b + a * 10.000 120 = b + a * 15.000

Để loại bỏ ẩn số b, chúng ta trừ phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai:

100 – 120 = (b + a * 10.000) – (b + a * 15.000) – 20 = – 5.000a

Tiếp theo, chúng ta chia cả hai phía của phương trình cho – 5.000:

-20 / -5.000 = -5.000a / -5.000 0,004 = a

Vậy, giá trị của a là 0,004 (triệu đồng/sản phẩm).

Sau khi đã tìm được giá trị của a, chúng ta có thể thay vào một trong hai phương trình ban đầu để tìm giá trị của b. Ví dụ, ta thay a = 0,004 vào phương trình đầu tiên:

100 = b + 0,004 * 10.000 100 = b + 40 b = 100 – 40 b = 60 (triệu đồng)

Vậy, giá trị của b là 60 (triệu đồng).

Tổng kết lại, ta có b = 60 (triệu đồng) và a = 0,004 (triệu đồng/sản phẩm).

Ngoài ra, còn có một số công thức khác liên quan đến định phí, như:

Định phí cho một sản phẩm: f = F/q1, trong đó F là tổng định phí và q là số lượng sản phẩm.

Đòn cân định phí: DOL = Q(P – V)/Q(P – V) – F1, trong đó Q là số lượng sản phẩm bán ra, P là giá bán, V là biến phí cho một sản phẩm và F là tổng định phí. DOL cho biết mức độ thu nhập hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc vào sự thay đổi của doanh số bán hàng.

Hao phí định mức: H = F/Q1, trong đó H là hao phí cho một sản phẩm và Q là số lượng sản phẩm tối thiểu để duy trì hoạt động. Hao phí cho biết chi phí tiêu hao năng lượng cho các chi phí cố định.

Biến phí là những chi phí biến đổi theo mức độ hoạt động của doanh nghiệp. Biến phí có thể được tính theo công thức: y = a.x , trong đó:

y là tổng biến phí
a là biến phí đơn vị
x là mức độ hoạt động

Ví dụ, một doanh nghiệp sản xuất bánh mì có biến phí đơn vị là 5.000 đồng/bánh và mức độ hoạt động là số lượng bánh sản xuất. Khi doanh nghiệp sản xuất 1.000 bánh, tổng biến phí là 5.000 x 1.000 = 5 triệu đồng. Khi doanh nghiệp sản xuất 2.000 bánh, tổng biến phí là 5.000 x 2.000 = 10 triệu đồng. Tổng biến phí thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi, nhưng biến phí đơn vị không đổi.

Một số ví dụ về biến phí trong doanh nghiệp là:

Chi phí nguyên liệu
Chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí điện năng
Chi phí vận chuyển

Ví dụ mà bạn đã đưa ra như chi phí nguyên liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí điện năng và chi phí vận chuyển đều là những ví dụ về biến phí trong doanh nghiệp. Những khoản chi phí này thay đổi tương ứng với mức độ hoạt động của doanh nghiệp.

Ví dụ, nếu mức độ hoạt động tăng lên, tức là sản xuất hoặc kinh doanh nhiều hơn, thì chi phí nguyên liệu sẽ tăng do cần mua nhiều nguyên liệu hơn. Tương tự, chi phí nhân công trực tiếp cũng sẽ tăng nếu cần thuê thêm lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất hoặc phục vụ khách hàng. Chi phí điện năng và chi phí vận chuyển cũng sẽ tăng khi mức độ hoạt động của doanh nghiệp tăng, do cần sử dụng nhiều điện năng hơn và vận chuyển hàng hóa nhiều hơn.

Tóm lại, biến phí là những chi phí biến đổi theo mức độ hoạt động của doanh nghiệp và chúng có thể được tính toán theo công thức y = a.x, trong đó y là tổng biến phí, a là biến phí đơn vị và x là mức độ hoạt động.

Tôi có thể giúp bạn tính tổng chi phí của doanh nghiệp của bạn nếu bạn cung cấp cho tôi một số thông tin cần thiết, như:

Tổng định phí của doanh nghiệp
Biến phí đơn vị của doanh nghiệp
Mức độ hoạt động của doanh nghiệp

Tổng chi phí của doanh nghiệp có thể được tính theo công thức: TC = F + V.x , trong đó:

TC là tổng chi phí
F là tổng định phí
V là biến phí đơn vị
x là mức độ hoạt động

Ví dụ, một doanh nghiệp có tổng định phí là 40 triệu đồng, biến phí đơn vị là 5.000 đồng/bánh và mức độ hoạt động là 2.000 bánh. Tổng chi phí của doanh nghiệp là: TC = 40 + 5.000 x 2.000 = 50 triệu đồng.

Một doanh nghiệp có tổng định phí là 40 triệu đồng, biến phí đơn vị là 5.000 đồng/bánh và mức độ hoạt động là 2.000 bánh.

Từ đó, tính tổng chi phí và DOL (chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt động) của doanh nghiệp.

Tổng chi phí của doanh nghiệp có thể được tính theo công thức: TC = F + V.x , trong đó:

TC là tổng chi phí
F là tổng định phí
V là biến phí đơn vị
x là mức độ hoạt động

Với các thông số trên tổng chi phí ta có: TC = 40 + 5.000 x 2.000 = 50 triệu đồng.

DOL của doanh nghiệp có thể được tính theo công thức: DOL = Q(P – V)/Q(P – V) – F , trong đó:

Q là số lượng sản phẩm bán ra
P là giá bán
V là biến phí đơn vị
F là tổng định phí

Tuy nhiên, để tính được DOL, cần biết thêm giá bán của một sản phẩm? Giá bán của một bánh là 10.000 đồng. Từ đó, thể giúp bạn tính DOL của doanh nghiệp.

DOL của doanh nghiệp có thể được tính theo công thức: DOL = Q(P – V)/Q(P – V) – F , trong đó:

Q là số lượng sản phẩm bán ra
P là giá bán
V là biến phí đơn vị
F là tổng định phí

Với các thông số bạn đã cho, ta có: DOL = 2.000(10.000 – 5.000)/2.000(10.000 – 5.000) – 40 = 2.

Với các giá trị thông số bạn đã cung cấp (Q = 2.000, P = 10.000, V = 5.000, F = 40), ta có:

DOL = (2.000 * (10.000 – 5.000)) / (2.000 * (10.000 – 5.000) – 40) = (2.000 * 5.000) / (2.000 * 5.000 – 40) = 10.000 / (10.000 – 40) = 10.000 / 9.960 ≈ 1.004

Điều này có nghĩa là khi doanh số bán hàng tăng (hoặc giảm) 1%, thu nhập hoạt động của doanh nghiệp sẽ tăng (hoặc giảm) 2%. Doanh nghiệp có mức độ đòn bẩy hoạt động cao hơn 1, tức là có tỷ trọng lớn giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi.g thức lợi tức đầu tư (Return on Investment – ROI):
Lợi tức đầu tư tính toán hiệu suất sinh lợi của một khoản đầu tư cụ thể. Công thức tính ROI như sau:
ROI = (Lợi nhuận – Vốn đầu tư) / Vốn đầu tư * 100

ROI cho biết tỷ suất lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ mỗi đơn vị vốn đầu tư.

Đây chỉ là một số ví dụ về các công thức và khái niệm phổ biến trong việc tính toán hoạt động doanh nghiệp. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các công thức và khái niệm cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề và yêu cầu của doanh nghiệp.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Điểm hoà vốn là gì? Ý nghĩa của điểm hoà vốn trong kinh doanh

Điểm hoà vốn là kết quả của quá trình tính toán lợi nhuận hoặc lỗ [...]

Gọi zalo
0937594628